Læreplaner
Publiceret den 1. januar 0001

1. Natur og naturfænomener

Mål: Børnene bliver præsenteret for den natur der omgiver os. De skal lære at have respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den.

De skal have indblik både i den lokale natur via legepladser, strand m.m. De kommer på bondegårdstur, i zoo og i skoven. Vi bruger vores nærmiljø meget og vi følger de 4 årstider i institutionen. Vores børn kommer også ud når det regner eller er koldt, de hopper i vandpytter, finder myrer i græsset, smager på den nyfaldne sne m.v.

2. Krop og bevægelse

Mål: At børnene får en forståelse af deres egen krop og oplever glæden ved at bevæge sig. Vi har også vi fokus på ernæring og hygiejne.

Bevægelse er grundlaget for fysisk velvære, og derigennem udvikler børnene deres sprog, motorik, sanser m.m. Det er vigtigt at børnene bevæger sig og kommer ud hver dag. Vi har haft sund mad og idræt som fokuspunkt. Vi får mad 1 gang om ugen, samt frugt og brød hver eftermiddag. Vores børn vasker hænder hver gang de har været på wc., på legepladsen og inden vi spiser frokost.

3. Sprog

Mål: børnene skal støttes i at udvikle deres ordforråd og evne til at kommunikere med omverden. De skal lære at lytte, vente, stille spørgsmål, give svar og være aktive i fællesskabet. Børnene lærer at løse konflikter via sproget, i stedet for at være fysiske.

Sproget er en forudsætning for løsninger af problemer og konflikter. Vi bruger bl.a. ”Marte Meo” til at hjælpe børnene i deres konfliktløsninger (se andet sted i årsplanen). Vi synger og læser med børnene. Vi bruger meget tid på at tale med børnene bl.a. når vi spiser. Vi opfordrer og støtter børnene i at være i dialog med hinanden.


2-sprogede børn 

Vi har ikke en ret stor gruppe 2-sprogede børn i vores institution. Dem vi har, kommer for det meste fra velintegrerede familier, hvor dansk er en del af hverdagen for mindst en af forældrene. Størstedelen af vores arbejde med de 2-sprogede foregår derfor på stuerne i det daglige på lige linje med vores danske børn. Derudover laver vi handleplaner på enkelte børn, som kunne se således ud: 

I hverdagen er vi på stuen meget opmærksomme på at sætte ord på de ting vi gør, og vi giver os god tid til at tale med barnet og få det til at sætte ord på tingene. Til frokost er vi delt op ved mindre borde, sådan at der sidder en voksen ved hvert bord. Her taler vi om små og store oplevelser fra hverdagen. Vi bruger lang tid på frokosten, sådan at børnene har tid til både at få spist og talt sammen. Barnet bliver tilbudt at spille nogle spil som indeholder mængder, farver og former. I institutionen anvender vi et digitalkamera + printer, så vi kan få billederne med det samme. Vi bruger billederne i dagligdagen, dvs. de hænger fremme på stuen. Vi oplever at specielt vores 2-sprogede børn bruger billederne meget til at tale med hinanden og de voksne om det vi har lavet. Vi spiller, tegner og får læst højt. Vores 5-årige er med i vores førskolegruppe på lige fod med de danske børn. 

Vi har et løbende samarbejde i hverdagen med vores 2-sprogede forældre. Vi indkalder tolk til forældresamtaler for at sikre, at begge forældre kan følge med i samtalen. Det er tit meget forskellige indsatsområder de enkelte børn og deres forældre har behov for. 


Sprogsvage børn 

I hverdagen har vi fokus på sproget, vi støtter børnene i at få et nuanceret og sikkert sprog ved bl.a. at:

• Sætte ord på egne og børnenes handlinger, følelser, aktiviteter, begreber og omgivelser. Barnet hjælpes til selv at udtrykke sig ved at give plads, rum og støtte til at udtrykke sig verbalt.

• Korrigere udtale indirekte, ved at den voksne gentager barnets sætning, men med den korrekte udtale.

• Rime og remse, læse historier og eventyr. Ved at sige, "se her er et billede af en bil, se her står der bil" Endvidere ved at barnet selv fortæller rim, remser, eventyr og begivenheder, som barnet har oplevet.

• Inddrager børnenes 2. sprog således at synliggøre, at der er mange sprog og forskellige benævnelser for den samme ting.

• Tælle, hvor mange vi er, og hvem vi mangler.

• Lade børnene bruge tallene i praksis, når der f.eks. dækkes bord: Hvor mange tallerkener og glas er der brug for i dag? Er der nok til alle? Har vi nok mælk?

Vi har desuden en talepædagog tilknyttet til institutionen.

4. Sociale kompetencer

Mål: Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne. De inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.

Empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder er det vigtigste element i social kompetence. Fællesskabet hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg og i samarbejde med andre om at løse opgaver og danne venskaber.

5. Kultur

Mål: Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne. De inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.

Empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder er det vigtigste element i social kompetence. Fællesskabet hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg og i samarbejde med andre om at løse opgaver og danne venskaber.

6. Personlig udvikling

Mål: børnene skal have mulighed for at udvikle en høj grad af selvværd, så de kan indgå i sociale sammenhænge med glæde og lyst til livet, der blandt andet giver sig udslag i fantasi og videbegær. Børnene skal have tillid til sig selv, deres evner og handlinger, så de fremstår som kreative og selvstændige individer, som er i stand til at indgå i forskellige relationer med andre mennesker.

Vi bruger Marte Meo metoden til at understøtte børnene i deres udvikling. Vi accepterer børnene som de er, vi hjælper og støtter dem når der er behov for det. Det være sig i konfliktsituationer som i fantasien og i deres videbegær. Vi gennemgår løbende børnene, for at støtte dem i deres udvikling. Vi bruger bl.a. udviklingsskemaet TRAS. Vi er i vores daglige arbejde opmærksomme på særligt udsatte børn. Desuden samarbejder vi med talepædagog, psykolog osv.